Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Безопасност » Аварийна готовност

Още в процеса на проектиране на Атомната електроцентрала “Козлодуй”, която експлоатира реактори тип ВВЕР – доказано надеждни в процеса на работа, са извършени анализи на възможните аварийни ситуации и са предприети всички необходими мерки за недопускането им. Въпреки ниската вероятност за възникване, в централата са предвидени нужните технически средства за овладяване на такива ситуации и са планирани организационни мероприятия за осигуряване на защита на персонала и населението и за предотвратяване на замърсяване на околната среда. Организационно-техническите мероприятия са регламентирани в Авариен план, разработен в съответствие националното законодателство и с изискванията на Международната агенция по атомна енергия. За поддържане на говността на персонала за реагиране при евентуални аварийни ситуации, ежегодно в АЕЦ “Козлодуй” се провеждат учения, при които се проверява и координацията на съвместните действия с регионалните и с националните структури на Агенцията за ядрено регулиране, Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) към Министерството на вътрешните работи и с областните дирекции на “ПБЗН” във Враца и Монтана, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и др.

Предлагаме на Вашето внимание филма “Аварийната готовност – залог за спокойствие” и информация за мерките за защита и правилата за поведение на населението при повишена радиоактивност.Информация по чл. 116д ал.1 от Закон за опазване на околната среда


АЕЦ „Козлодуй”, като оператор на предприятие, в което са налични опасни вещества, попада в обхвата на глава седма, раздел I от Закон за опазване на околната среда и е класифицирана като предприятие с  Висок рисков потенциал по отношение на съхранението на хидразин хидрат. 

С цел постигне максимално високо ниво на защита на живота и здравето на хората и околната среда в АЕЦ „Козлодуй” е разработен „Авариен план за провеждане на спасителни и неотложно аварийно-възстановителни работи  при  бедствия и аварии на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в резултат от дейности с опасни химически вещества и смеси (ОХВиС)”. Този план е част от Аварийният план на Дружеството и въз основа на него е разработен и Аварийният план на община Козлодуй. 

Целта на аварийния план е да създаде организация, гарантираща:

• осигуряване на контрол и ограничаване на последствията от аварии, така че да се сведе до минимум въздействието им и да се ограничат неблагоприятните въздействия върху човешкото здраве, околната среда и имуществото;

• прилагане на мерки, необходими за защита на човешкото здраве и околната среда от въздействието на големи аварии;

• съобщаване на необходимата информация на обществеността и осигуряване на ефективна комуникация между компетентните органи и оператора;

• осигуряване възстановяването и почистването на околната среда около предприятието и/или съоръжението след голяма авария.

Мерките за ограничаване на опасните фактори на авариите, ликвидирането на последствията от тях и защитата на персонала са подробно разгледани в Аварийния план на АЕЦ “Козлодуй”.