Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Август 2017
21.08.2017 ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проявен интерес от страна на медиите относно продадената на 17.08.2017 г. от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД електроенергия на търговския екран Continuous trading от Централизирания пазар за покупко-продажба на електроенергия посредством двустранно договаряне, администриран от Българската независима енергийна борса (БНЕБ), бихме искали да поясним следното.

Пазарната стратегия на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е съобразена с обстоятелството, че атомната централа е базов производител с голяма мощност (2000 MW), който генерира  годишно производство от порядъка на 16 000 000 MWh. 
Своевременната пазарна реализация на толкова големи количества електроенергия е гаранция за обезпечаване на дългосрочната експлоатация на ядрените мощности в номинален проектен режим. Поради това дружеството предлага поетапно различни както дългосрочни, така и по-краткосрочни продукти (регулаторен период, календарна година, полугодия, тримесечия, месеци и т.н.) с оглед големия производствен капацитет и производствената специфика.
Атомната централа постоянно предлага електроенергия с различен период на доставка както на Централизирания пазар за покупко-продажба (ЦПДД) на електроенергия посредством двустранно договаряне (екрани Auctions  и Continuous trading), администриран от БНЕБ ЕАД, така и на собствената си търговска платформа. Предлагането на търговската платформа на ЦПДД е съобразено със сключения договор между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и БНЕБ ЕАД за осигуряване на ликвидност и разработване на новостартиралия ЦПДД чрез предлагане на електроенергия на екраните за търговия, подходящи за базов производител.
Механизмът за търговия с електроенергия Continuous trading е унифициран и широко прилаган на европейските и регионалните пазари. 
Търговията с електроенергия на екран Continuous trading от ЦПДД е регламентирана в “Правила за работа на централизиран пазар за покупко-продажба на електроенергия посредством двустранно договаряне”, публикувани на интернет страницата на БНЕБ ЕАД. Преди влизането им в сила и публикуването им от Оператора на борсовия пазар, Правилата са обсъждани и съгласувани с търговските участници. 
Правилата не изискват предварително обявяване на оферти, както и конкретен срок за офериране на екран Continuous trading. Търговските участници са свободни да подават оферти за покупка и за продажба на електроенергия в рамките на борсовия ден при спазване на изискванията за търговия на отделните продукти, указани в Правилата за работа на ЦПДД.
Съгласно действащите „Правила за работа на централизирания пазар за покупко-продажба на електроенергия посредством двустранно договаряне”, тръжни сесии на eкран Continuous trading се откриват в зависимост от продукта, с възможност за по-дългосрочна търговия: 
- седмичен продукт се търгува за следващите 4 седмици, 
- месечен – за следващите 4 месеца, 
- тримесечен – за следващите 3 тримесечия, 
- шестмесечен – за следващите две полугодия, 
- годишен – за следващите 2 години.    
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД не определя реда, сроковете и процедурите за търговия с електроенергия на екран Continuous trading от ЦПДД. 
На 17.08.2017 г. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е предложила на екран Continuous trading от ЦПДД 6 оферти (за общо 100 MW) за продажба на електроенергия за годишен продукт 2018 г. и 5 оферти (за общо 70 MW) – за продукт първо полугодие на 2018 г. 
Стартовите цени на предлагане на двата продукта и последващото им повишаване са в диапазона между пазарните ценови индикации за съответните продукти на регионалните борси към датата на предлагане на Continuous trading, съответно около 71 лв./MWh на Hupx в Унгария и под 68 лв./MWh на Opcom в Румъния. 
На 17.08.2017 г. на екран Continuous trading от ЦПДД от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са сключени общо 11 сделки, шест от които за годишния продукт и пет за шестмесечния продукт.
Като търговски участник, категория производител, чиито технически характеристики не позволяват работа в режим, следящ търсенето, атомната централа използва и ще продължи да използва всички съществуващи търговски механизми за продажба на електроенергия. Максималната и навременна реализация на произведената електроенергия има за цел да осигури обезпечаване на производствените разходи и реализацията на приоритетните инвестиционни проекти, както и недопускане на принудително разтоварване на ядрените мощности поради недостатъчно продажби.обратно към новини архив