Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Юли 2016
11.07.2016 ПРАВО НА ОТГОВОР НА ДИМИТЪР АНГЕЛОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Във връзка с многократно повтаряни от независимия депутат Георги Кадиев в различни медии твърдения за „противозаконни практики в атомната централа и нагласен търг за конкретна украинска фирма”, изразявам категоричното си несъгласие с тиражиране на подобни внушения в общественото пространство. Като използвам правото си на отговор, представям хронология по коментираната от депутата и лидер на партия „Нормална държава” Георги Кадиев процедура с възложител „АЕЦ Козлодуй” ЕАД: 
22 януари 2014 г. – с доклад от заявителя (цех „Системи за контрол и управление” в Електропроизводство – 2) е предложено възлагане на обществена поръчка с предмет „Модернизация на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 енергиен блок”; 
✔ 05 март 2014 г. – с решение №4.1.23. от Протокол №4 на Съвет по икономика и финанси с председател Александър Николов, зам. изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е взето решение за стартиране на процедура на договаряне с обявление; 
✔ 13 март 2014 г. – с решение №5.1.19. от Протокол №5 на Съвет на директорите (СД) на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е одобрено стартиране и провеждане на процедурата; 
✔ 17 юли 2014 г. – с решение №20.4.1. от Протокол №20 на СД на АЕЦ „Козлодуй” е одобрено планиране на средствата за изпълнение на обществената поръчка; 
19 септември 2014 г. – на основание решение на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД и сключен договор за възлагане на управлението на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Димитър Костадинов Ангелов встъпва в длъжност изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД; 
✔ 12 януари 2015 г. – с решение № ІІ.7.1. от Протокол №1 на Съвет на директорите на „Български енергиен холдинг” ЕАД (принципал на АЕЦ „Козлодуй”) е одобрено стартирането на обществената поръчка при предложените от заявителя условия; 
✔ 28 януари 2015 г. – с решение №ЗОП-Р-26 и обявление №ЗОП-О-27 е публикувано в регистър на обществените поръчки стартирането на обществена поръчка с предмет „Модернизация на апаратурата за контрол на неутронния поток (АКНП) на 5 и 6 енергиен блок”; 
✔ 14 април 2015 г. – подадени са заявления от Консорциум АО „Русатом Сервис” – „Мега Ел” ЕАООД, ДЗЗД „Консорциум СКУ – Атом и Спартак – В”, гр. София, ЧАД „СНПО „Импулс”, Украйна и ПАД „НПП „Радий”, Украйна; 
✔ 11 август 2015 г. – подадени са оферти от Консорциум АО „Русатом Сервис” – „Мега Ел” ЕАООД, ДЗЗД „Консорциум СКУ – Атом и Спартак – В”, гр. София, ЧАД „СНПО „Импулс”, Украйна и ПАД „НПП „Радий”, Украйна; 
✔ 13 ноември 2015 г. – проведен е втори кръг преговори с ДЗЗД „Консорциум СКУ – Атом и Спартак – В”, гр. София, и ПАД „НПП „Радий”, Украйна; 
✔ 13 декември 2015 г. – назначената със Заповед № АД-903 от 25.03.2014 г. комисия отваря пликове с „Предлагана цена” на допуснатите участници: ДЗЗД „Консорциум СКУ – Атом и Спартак – В”, гр. София, и ПАД „НПП „Радий”, Украйна, и са проведени преговори с тях по условията за изпълнение на поръчката; 
✔ 14 декември 2015 г. – изготвен е доклад за работата на комисията, определена със Заповед № АД-903 от 25.03.2014 г.; 
✔ 22 декември 2015 г. – с резолюция възложителят връща доклада на комисията за постигане на по-изгодни за „АЕЦ Козлодуй” ЕАД условия; 
✔ 05 януари 2016 г. – проведен е пореден кръг преговори с допуснатите участници; 
✔ 11 януари 2016 г. – изготвен е втори доклад от работата на комисията; 
20 януари 2016 г. – с резолюция на втория доклад от работата на назначената със Заповед № АД-903 от 25.03.2014 г. комисия, възложителят прекратява процедурата на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с установени съществени пропуски в обявените условия в процедурата, които е невъзможно да бъдат преодолени без прекратяването ú; 
✔ 21 януари 2016 г. – публикувано е решение № ЗОП-Р-20 на възложителя за прекратяване на процедурата; 
✔ 29 януари 2016 г. – подадена е жалба пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от ПАД „НПП „Радий”, Украйна, срещу решение № ЗОП-20/21.01.2016 г.; 
✔ 02 февруари 2016 г. – подадена е жалба пред КЗК от ДЗЗД „Консорциум СКУ – Атом и Спартак – В”, гр. София, срещу решение № ЗОП-Р-20/21.01.2016 г.; 
✔ 16 март 2016 г. – издадено е решение № 167/16.03.2016 г. на КЗК, с което оставя без уважение жалбите на двамата жалбоподатели; 
✔ м. април 2016 г. – до Върховния административен съд (ВАС) са подадени жалби от ПАД „НПП „Радий”, Украйна, и от ДЗЗД „Консорциум СКУ – Атом и Спартак – В”, гр. София, срещу решение № 167 от 16.03.2016 г. на КЗК; 
✔ 06 юни 2016 г. – със свое решение № 6676, ВАС отменя решение на КЗК с № 167 от 16.03.2016 г. и връща делото на Комисията за защита на конкуренцията за ново разглеждане. 
Държа да подчертая, че предоставям на Вашето внимание тази информация, воден единствено и само от стремеж данните за въпросната процедура и свързаните с нея обстоятелства да бъдат максимално достоверни и коректни. Вярвам, че Вашата многобройна аудитория ще добие ясна представа кой, кога и с какви свои действия, и то без страх и не под натиск, е взел решение за прекратяването на обсъжданата от независимия депутат Георги Кадиев процедура за възлагане на обществена поръчка в АЕЦ „Козлодуй”. 

Димитър Ангелов, 
Изпълнителен директор на 
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД


обратно към новини архив