Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Май 2015
02.05.2015 ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В отговор на появилите се публикации в последните дни относно продажбите на електроенергия от АЕЦ “Козлодуй”, бихме искали да внесем повече яснота относно повдигнатите в медиите въпроси по тази тема. 
В условията на действащ балансиращ пазар и предстоящо стартиране на борсов пазар в страната, всеки производител е заинтересован да реализира цялото количество електроенергия, което може да произведе, съобразявайки се с динамиката на текущите пазарни условия. 
Както е известно, АЕЦ “Козлодуй” участва едновременно на регулирания и нерегулирания пазар. За разлика от регулирания пазар, където количествата и цените са определени от КЕВР, то на свободния пазар условията са коренно различни и изискват адекватно на текущите тенденции поведение.   
С оглед на това при по-дългосрочно предлагане продажбите на електроенергия от АЕЦ “Козлодуй” по свободни цени се организират чрез тръжни процедури, при които постъпилите оферти се отварят публично, в присъствие на търговските участници. 
С цел пестене на време и ресурси, при предлагане на краткосрочни продукти се използват по-гъвкави механизми за продажба. В сравнение с тръжните процедури,  изискванията за участие са значително облекчени по отношение на изискуемите документи и гаранции за участие. Офертите се подават в електронен вид по електронна поща. Критерият за класиране при провеждане на търгове и предлагане чрез публични оферти е по най-висока цена до изчерпване на обявените за търгуване количества.  
Практиката за предлагане на краткосрочни продукти чрез публични оферти се прилага по-интензивно след стартирането на балансиращия пазар. Тя е добре позната и широко подкрепяна както от търговци, така и от крайни клиенти, опериращи на нерегулирания пазар. 
Следва да се отбележи, че другият голям доставчик в страната (ТЕЦ “Марица изток -2”), със значително по-маневрени технически характеристики, доразви този механизъм в търговска платформа и провежда по няколко сесии ежедневно в рамките на 15 минути. 
Като базов производител, АЕЦ “Козлодуй” предлага налични излишни количества чрез публични оферти само с цел балансиране, след удовлетворяване на приоритетната за изпълнение месечна заявка на Обществения доставчик и оценка на текущите производствени възможности.
Конкретно за м. май, след получаване на месечната заявка от Обществения доставчик за регулирания пазар е извършена оценка на хода на ремонтните дейности и очаквания пуск на намиращия се в планов годишен ремонт 5 блок. С цел гарантиране на нормални условия за обезпечаване на неговото натоварване до номинална мощност, АЕЦ “Козлодуй” предприе поредица от мерки за реализиране на свободните количества:
- организиране на тръжна процедура с предлагане на три енергийни продукта: 7 MW банд товар за целия месец, с минимална цена 67 лв./MWh; банд товар 52 MW с прекъсване за периода 14-20 май, с минимална цена 66 лв./MWh, и банд товар 60 MW за периода 23-31 май, с минимална цена 66 лв./MWh;
- поради липса на подадени оферти при така предложените параметри, до края на обявения срок (14:00 ч. на 29.04.2015 г.) и след оценка на неблагоприятните ефекти от нереализацията на свободната енергия, в 15:25 ч. на 29.04.2015 г. е изпратена публична оферта до регистрираните на пазара търговски участници. Оферирани са същите енергийни продукти, с ценови нива съответно – 61 и 60 лв./MWh;
- до края на обявения срок за подаване на електронни оферти (15:50 ч. на 29.04.2015 г., или 25 минути по-късно), са постъпили две оферти за минимални количества по втори и трети продукт (4 MW от втори продукт и 20 MW от трети продукт);
- Предвид незначителната реализация, офертата е повторена на 30.04.2015 г. До крайния срок е постъпила една оферта за минимално количество (10 MW) от трети продукт;
- С оглед неудовлетворителните резултати, с цел по-голяма оперативност, офертата е актуализирана с по-краткосрочни продукти (седмица, ден). Нямаше проявен интерес.
Какви са перспективите за АЕЦ “Козлодуй” в случай на нереализация на свободните количества? Работа на мощност, съответстваща на нивото на продажбите, което означава:
- забавяне на пуска на 5 блок, невъзможност за достигане на номиналната му мощност и работа в нехарактерни режими с понижена мощност;
- непроизведена и нереализирана енергия, съответно и липса на приходи.
Предвид това за минимизиране на неблагоприятните последици за дружеството, АЕЦ “Козлодуй” ще продължава да предлага в оперативен порядък нереализираните количества съобразно с пазарните ценови нива. Т.е. не намаляването на цените на предлагане, а нереализацията на енергията ще има по-големи финансови последици за дружеството.  
Следва де се подчертае, че през м. май пазарните тенденции традиционно индикират за свръх предлагане на енергия и негативен ценови тренд, който може да се проследи на регионалните пазари (борсите Hupx в Унгария и Opcom в Румъния).
Във връзка с горното, твърденията в публикациите, че АЕЦ “Козлодуй” продава на цени под пазарните нива за м. май, без такива да са посочени, обосновани и анализирани, въпреки наличието на достатъчно публични източници за това, налагат изводи, които са необективни и подвеждащи. обратно към новини архив