Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Август 2013
23.08.2013 АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ПОДГОТВЯ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ И КОНДИЦИОНИРАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С ГОЛЯМ КОЕФИЦИЕНТ НА НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА

В изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че планира изграждането на Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема.

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД,
гр. Козлодуй, ЕИК 106513772, седалище и адрес на управление:
Република България, област Враца, гр. Козлодуй, ПК 3321
На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от
Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА
всички заинтересувани физически и юридически лица, че организира
СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички
приложения към него за инвестиционно предложение:
“Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ “Козлодуй”

Инвестиционното предложение се финансира от Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие и се съфинансира от АЕЦ “Козлодуй”.
Доставката на съоръжението има за цел да осигури преработката, намаляването на обема, имобилизирането и опаковането на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (категория 2а), така че да са в подходяща форма за дългосрочно съхраняване.
Срещите за обществените обсъждания ще се проведат на:
26.09.2013 г. от 10.30 часа в Общинския клуб, гр. Мизия, ул. “Петко Банков” 4;
27.09.2013 г. от 10.30 часа в Дом на енергетика, гр. Козлодуй, ул. “Христо Ботев” 4.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие и оценката по чл. 99а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден на следните места:
• Сградата на МОСВ – гр. София, ул. “Уилям Гладстон” №67;
• Сградата на РИОСВ – гр. Враца, ул. “Екзарх Йосиф” №81;
• Сградата на община Козлодуй – гр. Козлодуй, ул. “Христо Ботев” №13;
• Дом на енергетика – гр. Козлодуй, ул. “Христо Ботев” 4;
• Сградата на община Мизия – гр. Мизия, ул. “Георги Димитров” 25-27, ет. 1, Център за обслужване на населението.
С документите може да се запознаете тук.

Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към Доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес:
http://www.moew.government.bg/
Писмени становища могат да се предоставят в стая 104 в сградата на община Козлодуй, в сградата на община Мизия, както и на местата, където е осигурен достъп до Доклада за ОВОС и приложенията към него, обявени по-горе, или по време на срещите за обществено обсъждане.
За контакти във връзка с общественото обсъждане от страна на възложителя: Галя Николова – ръководител на управление “Качество”, тел. 0973/7-25-56, e-mail: GKNikolova@npp.bgобратно към новини архив